Novodobá energia – potenciál, potreby a ciele - vyrábame energiu a chránime životné prostredie, pričom investície do obnoviteľných zdrojov energie, vnímame ako dôsledok vývoja spoločnosti. Našim prirodzeným cieľom je integrácia výroby energie a ochrany životného prostredia prostredníctvom energetických riešení na platforme ekologickej kompaktibility.

Rastúce ceny energií predstavujú pre väčšinu priemyselného segmentu zásadný problém a energetická účinnosť sa tak stáva kľúčovým faktorom úspechu. Dobrou správou však je, že väčšina výrobných a prevádzkových spoločností má značný nevyužitý potenciál úspor energie a tu prichádza naša spoločnosť H.L.D.S. SLOVAKIA s.r.o. s ponukou technológií, ktoré sú schopné využiť odpadové teplo. Naše významné investície v segmente výroby elektrickej energie (výlučne OZE) a spracovania odpadov (priemyselného a odpadového tepla) sa usilujú o maximalizáciu energetickej bezpečnosti, zefektívnenie energetickej a surovinovej účinnosti a kontinuitu znižovania vplyvov priemyselných činnosti na životné prostredie.

Všetky odvetvia priemyslu a obchodu zanechávajú svoj trvalý „odtlačok“ (vplyvy) na životnom prostredí v dôsledku použitia ich výrobných surovín, zdrojov energií, produkcie odpadov a odpadových priemyselných vôd nachádzajúcich sa aj v našom prirodzenom prostredí. Tieto vplyvy sa môžu objaviť na miestnej, cezhraničnej alebo na celosvetovej úrovni a majú dopad aj na naše zdravie. Jednotlivé dopady sa líšia v závislosti na etapách životného cyklu daného produktu a na použitých surovinách, technológie spracovania a výroby, zdrojov energií, produkcie odpadov a nakladania s nimi.

Podľa nás sa priemyselný odpad tak výrazne líši od seba, že by malo byť cestou legislatívy zakázané ich zovšeobecňovať a klasifikovať podľa prehlásení výrobcov a súkromných auditov. Domnievame sa, že v našej legislatíve chýba nezávislá štátom riadená inštitúcia, ktorá by pravidelne vykonávala dohľad nad priemyslom (vývoj a efektivita spotreby surovín, zdrojov energií a odpadov) a likvidácia odpadov by rovnako spadala pod túto, štátom riadenú inštitúciu. Odpad by mal byť zákonom klasifikovaný, ako strategická surovina (zdroj výrobnej suroviny a energií).

Každý typ odpadu (aj z tej istej produkcie po určitom odstupe času) má svoj vlastný príbeh, závažnosť - nebezpečnosť, potrebu monitorovania a skladovania u producenta a riadenú likvidáciu v súlade so zákonom. Našim cteným zákazníkom ponúkame relevantné možnosti, ako ušetriť financie vďaka využitiu odpadov (ako zdroje surovín a energií)  vrátane schopnosti prispievať k zachovaniu čistého životného prostredia. Náš vývoj sa zameriava predovšetkým na opätovné využitie odpadových materiálov, priemyselných kalov a odpadových vôd (teplej vody), ktoré dokážeme spätne vrátiť do procesu výroby vo forme surovín a energií pri zachovaní minimalizácie emisií a kontaminácie prostredia.

Kvalita životného prostredia bola, je a bude silne závislá na stupňoch ľudského správania. Primerané technologické a iné opatrenia, by mali garantovať predchádzanie znečisteniu a ekologickej degradácii, podporu zachovania a zabezpečenia ekologicky udržateľného rozvoja, využívania prírodných zdrojov a odpadov a zároveň podporiť oprávnený hospodársky a sociálny rozvoj. Naše možnosti a schopnosti sú v plnej miere zamerané na ochranu zdravia a životného prostredia uskutočnené spôsobom, ktorý napĺňa potreby prítomnosti, bez toho, aby bola ohrozená schopnosť budúcich generácií uspokojovať svoje vlastné potreby.

„Máme právo užívať a tešiť sa z nášho prostredia, ale nemáme žiadne právo ničiť jeho odolnosť a integritu pre tých, ktorí prídu po nás“.